Adatkezelési tájékoztató

Cégünk, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. azzal a céllal hozta létre a fehervarneked.hu weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”), hogy Székesfehérvár turisztikai értékeit népszerűsítse, azokat minél szélesebb körben elérhetővé tegye a látogatók számára, valamint hogy idegenvezetés üzletágának értékesítési tevékenységét támogassa. Egyéni felhasználóknak bármikor elérhető tematikus útvonalakat kínálunk GPS navigáció és audio tartalmak segítségével – valamint játékosan városjáték formájában –, ezen kívül fix időpontban meghirdetett, garantált túráinkra való jelentkezési és online fizetési lehetőséget is tartalmaz az oldal. Csoportos látogatóinknak idegenvezetés rendelést biztosítunk.

Fenti tevékenységünk során személyes adatok kezelését végezzük, így jelen tájékoztató megalkotásával és közzétételével kívánunk eleget tenni a GDPR 13-14. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségünknek.

A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztatóban foglaltakat. Fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megváltoztassa, melyről az érintetteket kellő időben értesíti.


1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Az Ön személyes adatainak kezelője:

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

székhely: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

adószám: 14915842-2-07

cégjegyzékszám: 07-09-017186

nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

képviselő: Szegő Krisztina ügyvezető

e-mail cím: turisztika@szekesfehervar.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, akinek elérhetőségei a következők:

Somogyi Ilona (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tisztviselő”)

elérhetőség: turisztika@szekesfehervar.hu


2. A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Személyi hatály: jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldal valamennyi látogatójára;

Tárgyi hatály: a tájékoztató a fentieknek megfelelően kiterjed minden olyan személyes adatkezelésre, amely

· a Weboldalon keresztül valósul meg, illetve annak üzemeltetésével kapcsolatos; valamint

· az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül értékesített túrák során, vagy azzal összefüggésben történik.

Időbeli hatály: jelen tájékoztatás 2023.12.15.-én lépett hatályba és kihirdetésétől visszavonásáig érvényes, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, az érintettek megfelelő tájékoztatása mellett.


3. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei és eljárásai összhangban vannak az adatvédelmi vonatkozású, hatályos jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:

· az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“GDPR”);

· az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („e-Privacy irányelv”);

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”);

· az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”);

· a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.“);

· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”).


4. AZ ADATKEZELÉS LEHETSÉGES JOGALAPJAI

Az EU-ban érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően a személyes adatok kezeléséhez jogalap szükséges. A mindenkor alkalmazandó jogalap attól függ, hogy mely célból kerülnek az adatok kezelésre.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az Adatkezelő jelenleg a következő jogalapok valamelyikével kezeli:

(i) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont],

(ii) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont];

(iii) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Néhány esetben tehát az Ön hozzájárulása is szükséges az adat kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a hozzájárulását adja, azt később bármikor visszavonhatja, azonban kérjük, ügyeljen arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Más esetekben a személyes adatok kezelése ahhoz szükséges, hogy jogszabályi kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk; ebben az esetben az irányadó jogszabályi rendelkezést pontosan megjelöljük jelen tájékoztató 10. fejezetében.

Előfordulhat az is, hogy az Ön személyes adatainak kezelése az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul; ebben az esetben jelen tájékoztató 10. fejezetében a beazonosított jogos érdeket jelöljük meg.


5. JOGOS ÉRDEK, MINT JOGALAP

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogalapot teremt, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő kizárólag akkor jogosult az Ön személyes adatainak valamely jogos érdeken alapuló kezelésére, ha előtte a jogalap használatának indokoltsága érdekében érdekmérlegelési tesztet folytat le.

Ennek során az Adatkezelő

(i) azonosítja a személyes adatok kezeléséhez fűződő, saját vagy harmadik személy jogos érdekét;

(ii) beazonosítja az Ön, mint érintett érdekeit, alapjogait;

(iii) súlyozza az alapvető jogokat és érdekeket, így elvégezve egy szükségességi-arányossági tesztet.

Ezen érdekmérlegelési teszt(ek)et az Adatkezelő az érintett kérésére bármikor rendelkezésre bocsátja.


6. AZ ADATOK FORRÁSA

Az Önre vonatkozó személyes adatokat főszabály szerint Öntől, azaz közvetlenül az érintettől gyűjtjük. Azokban az esetekben, ahol esetlegen más forrásból származó személyes adatait is kezelhetjük, a jelen tájékoztató 10. pontjában, az adott adatkezelési folyamat leírásánál ennek tényét külön jelezzük; ahol nem szerepel erre vonatkozó külön leírás, ott az adatok forrása kizárólag Ön lehet.


7. AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS CÍMZETTJEI

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az Adatkezelő az Ön személyes adatait valamely harmadik félnek továbbítja, megfelelő tájékoztatás és adattovábbítási garanciák mellett. Cégcsoportunkon belül a személyes adatokat belső adminisztratív célokból továbbíthatjuk, amennyiben az adattovábbításhoz jogos érdekünk fűződik.

Az a személy, akivel az adatokat közlik, az adattovábbítás címzettje, és az Adatkezelővel fennálló jogviszonya alapján az alábbi kategóriák valamelyikébe sorolható:

(i) Az adattovábbítás címzettje adatfeldolgozónak minősül, mivel az adatkezelést kizárólag az Adatkezelő megbízásából végzi. Ők jellemzően olyan külsős szolgáltatók, akik az adatkezelőtől kapott utasítások alapján technikai jellegű műveleteket hajtanak végre (pl. könyvelő, bérszámfejtő vagy rendszergazda);

(ii) Az adattovábbítás címzettje önálló adatkezelőnek minősül, mivel a személyes adatkezelés célját és eszközeit az Adatkezelőtől függetlenül, önállóan határozza meg, és arra sok esetben külön jogszabályi előírások is vonatkoznak. Ilyenek jellemzően az ügyvédek, orvosok, de a hatóságok és bíróságok is;

(iii) Az adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel közös adatkezelőnek minősül, mivel közösen határozzák meg azt, miért és hogyan kell kezelni személyes adatokat; gyakran ilyen a kapcsolt vállalkozások viszonya.

1. Önálló adatkezelő címzettjeink

Jogszabályban meghatározott kötelezettségeink teljesítése során, valamint az Önnel esetlegesen fennálló jogvitánk során adatokat továbbíthatunk Önről az illetékes hatóságoknak, bíróságoknak vagy mindenkori jogi képviselőnknek, akik a fent kifejtetteknek megfelelően minden esetben önálló adatkezelőknek minősülnek.

2. Adatfeldolgozóink

Adatkezelő a Weboldal üzemeltetése, tárhely- és webanalitikai szolgáltatás igénybevétele, valamint számlázás céljából külsős partnerek szolgáltatásait veszi igénybe. Ezen szerződések keretein belül a szolgáltatók az Adatkezelőtől kapott megbízás és utasítások alapján kezeli a személyes adatokat, kizárólag technikai jellegű műveletek végrehajtása céljából, így a GDPR rendelkezéseinek megfelelően adatfeldolgozónak minősülnek.

a) Számlázóprogram szolgáltatója

Adatfeldolgozó neve: Kboss.hu Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Weboldala: https://szamlazz.hu

Elérhetősége: info@szamlazz.hu

b) Online fizetés

Adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

Weboldala: https://simplepay.hu

Elérhetősége: adatvedelem@otpbank.hu

Adatfeldolgozó neve: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Adatfeldolgozó székhelye: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Weboldala: https://paypal.com

Elérhetősége: enquiry@paypal.com

c) Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó neve: Rackforest Zrt.

Adatfeldolgozó székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11., 5. em. B05001.

Weboldala: https://rackforest.hu

Elérhetősége: info@rackforest.hu; +36 1 211 0044

d) A Weboldal és a Qard applikációs platform üzemeltetője

Adatfeldolgozó neve: Qilaq Solutions Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 8623 Balatonföldvár, Móricz Zsigmond utca 26. B. ép.

Weboldala: https://qilaq.hu

Elérhetősége: info@qilaq.hu; +36 20 964 2839

e) Webanalitikai szolgáltatás

Adatfeldolgozó neve: Google LLC

Adatfeldolgozó székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Weboldala: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Elérhetősége: -

f) Rendszergazda

Adatfeldolgozó neve: Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.

Weboldala: https://oik.co.hu

Elérhetősége: adatvedelem@oik.co.hu

Abban az esetben, ha személyes adatait megosztjuk bármely harmadik féllel, speciális adatvédelmi megállapodásokat hoztunk létre annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait biztonságosan kezeljük.

A 10. fejezetben, az egyes adatkezelési folyamat részletezésénél tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogy az adott adatkezelési folyamat során az Adatkezelő továbbítja-e az Ön adatait harmadik fél címzett(ek)nek, és amennyiben igen, arról is tájékoztatjuk Önt, hogy ezen személy(ek) adatvédelmi szempontból milyen jogviszonyban állnak velünk.


8. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Tájékoztatjuk, hogy a 10. pontban meghatározott bizonyos esetekben az Ön személyes adatait EU-n kívüli, harmadik országba továbbítjuk, így az adott folyamat leírásánál ennek tényéről külön tájékoztatást nyújtunk, valamint megjelöljük azt a GDPR 46-49. cikkei szerinti garanciát, amelyre tekintettel a harmadik országba történő adattovábbításra sor kerülhet.


9. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az automatizált döntéshozatal az arra való képességet jelenti, hogy a döntéshozatalra technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül kerüljön sor, akár profilalkotással, akár anélkül. A profilalkotás az egyénre (vagy egyének csoportjára) vonatkozó információ gyűjtését és a személyek jellemzőinek vagy viselkedésének abból a célból történő értékelését jelenti, hogy őket bizonyos kategóriába vagy csoportba sorolják.

A GDPR 22. cikke főszabály szerint tiltja az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást is; erre csak a GDPR-ban meghatározott garanciák alkalmazása mellett van az adatkezelőnek lehetősége, az érintettek tájékoztatása mellett.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jelenleg nem használ az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt és nem alkot Önről profilt automatizált módon. Amennyiben ezen a jövőben változtatni szeretnénk, erről előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt, és az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni fogjuk Önt arról is, hogy a GDPR 22. cikk (2) bekezdésében foglalt mely jogalapot használjuk, illetve az Ön rendelkezésére fogjuk bocsátani a megfelelően levezetett adatvédelmi hatásvizsgálatot.


10. ADATKEZELÉSI FOLYAMATAINK, ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelési folyamatok az alábbiak:

4.1.Ügyféladatok kezelése

Az Adatkezelő csak az üzleti céljaihoz kapcsolódóan, szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez, az üzleti tevékenységéhez kötődő jogszabályi megfeleléshez szükséges mértékben és céllal kezel személyes adatokat, az alábbiak szerint:

a) Online jegyértékesítés túrákra

A Weboldal az Adatkezelő, mint közvetítő által fix időpontban meghirdetett, garantált túrákra való jelentkezési és online fizetési lehetőséget tartalmaz; csoportos látogatóinak az Adatkezelő idegenvezetés rendelési lehetőséget is biztosít.

A fizetést Adatkezelő két módon biztosítja ügyfelei számára: egyrészt banki átutalással, másrészt azonnali online fizetéssel két különböző platformon (SimplePay, PayPal) keresztül.

A vásárláshoz egyrészt a számlázási adatokat (erről bővebben az alábbi c) pontban olvashat), másrészt a kapcsolattartási adatokat szükséges megadni.

adatkezelés célja: az Adatkezelő által közvetített túrákra történő jegyértékesítés, a jegy és a számla megküldése vásárló részére, valamint az adott programot megelőzően és annak során a vásárlóval történő kapcsolattartás, tájékoztatás lehetővé tétele

kezelt adatok köre: név, számlázási cím, e-mailcím, telefon

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján az Adatkezelő és a vásárló között létrejött szerződés teljesítése

adattárolás időtartama: kapcsolattartási adatok esetében az adott program befejeztéig; számlázási adatok esetében lásd az alábbi c) pontban foglaltakat

adattovábbítás címzettje(i): a Weboldal üzemeltetője (Qilaq Solutions Kft.), valamint a fizetési rendszerek (SimplePay, PayPal) üzemeltetői, mint adatfeldolgozók

harmadik országba történő adattovábbítás: -

b) Csoportos idegenvezetés megrendelése

Adatkezelő a Weboldal látogatói számára csoportos idegenvezetés megrendelésének lehetőségét is biztosítja, szintén a Qard platformon keresztül.

adatkezelés célja: csoportos idegenvezetés megrendelése

kezelt adatok köre: kötelezően megadandó adatok: név, cím, kapcsolattartó, telefonszám és e-mailcím, idegenvezetés kezdetének időpontja, csoportlétszám, korosztály (sávosan), fizetés módja; opcionálisan megadható adatok: számlaigény, idegenvezetés nyelve, kiegészítő programok igénylése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

adattárolás időtartama: az idegenvezetés befejeztéig

adattovábbítás címzettje(i): a Weboldal és a Qard platform üzemeltetője (Qilaq Solutions Kft.), mint adatfeldolgozó; kapcsolattartói adatok továbbítása a külsős idegenvezető, mint önálló adatkezelő részére

harmadik országba történő adattovábbítás: -

c) Számlázás

A Számv. tv. 165. (1) bekezdésében foglaltak szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni), és a gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ezen felül a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése előírja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon meg kell őrizni.

A fentieknek megfelelően az Adatkezelő az Áfatv. 169. §-ában, illetve a Számv. tv. 167. § (1) bekezdésében meghatározott adattartalommal számlát bocsát ki a szolgáltatás igénybevevője részére, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig megőrzi.

Az Adatkezelő a számláit számlázóprogram segítségével állítja ki, amelynek mindenkori szolgáltatója az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. (Adatfeldolgozóinkról bővebben a 7.3. pontban olvashat.)

adatkezelés célja: kereskedelmi tevékenység során számlák kiállítása és tárolása

kezelt adatok köre: az Áfatv. 169. §-ában, illetve a Számv. tv. 167. § (1) bekezdésében meghatározott adattartalom; ebből személyes adat: a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe, valamint egyéni vállalkozók esetén az adószám is

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) pontjában foglaltak szerint a munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Számv. tv. 165. § (1), 167. § (1) és 169. § (1) bekezdéseinek megfelelően

adattárolás időtartama: a számla kiállításától számított 8 év

adattovábbítás címzettje(i): a számlázószoftver üzemeltetője (Kboss.hu Kft), mint adatfeldolgozó

harmadik országba történő adattovábbítás: -

d) Panaszkezelés

Adatkezelő a Kertv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét helyezett el a székhelyén található üzletében. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A Kertv. 5. § (4a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően pedig a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből az Adatkezelő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan - a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően - megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.

Fogyasztók esetében a Fgytv. 17/A. §-a is előírja panaszkezelés lehetőségének biztosítását. Az Fgytv. (5) bekezdése szerint az Adatkezelő a szóbeli panaszról köteles jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza többek között a fogyasztó nevét, lakcímét és aláírását. Ezen jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Adatkezelő az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésének megfelelően öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A vásárlók könyvében megtett panasz fogyasztók esetében az Fgytv. 17/A. § bekezdése szerinti írásbeli panasznak minősül, így az Adatkezelő a vásárlók könyvét is köteles öt évig megőrizni.

adatkezelés célja: vásárlók, illetve fogyasztók panaszainak nyilvántartása, elintézése

kezelt adatok köre: név, lakcím, aláírás, illetve a vásárló által a vásárlók könyvében megadott egyéb személyes adat

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja a Kertv. 5. § (4) bekezdésének, illetve fogyasztók esetében az Fgytv. 17/A. § -ának megfelelően

adattárolás határideje: a panasz megtételének évének lezártát követő öt év eltetéig

adattárolás módja: papíralapú

automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik

e) Jogérvényesítés, követeléskezelés

Az Adatkezelő a vele szemben felmerülő jogvitákkal kapcsolatban, valamint a másokkal szemben felmerülő igényei érvényesítése során bármely, a jogvitával vagy igénnyel érintett természetes személy adatait az adott eljárás eredményes lezárása érdekében kezeli.

Mivel az adatkezelés jogalapja ilyenkor az Adatkezelő, mint adatkezelő jogos érdekén (jelen esetben a felmerülő jogviták lezárásához és igények eredményes érvényesítéséhez fűződő, személyes és vagyoni érdekén) alapul, így az Adatkezelő a jogalap használatának indokoltsága érdekében érdekmérlegelési tesztet folytatott le, amelyet az érintett kérésére bármikor rendelkezésre bocsát.

adatkezelés célja: követeléskezelés, másokkal szemben felmerülő jogviták elintézése és lezárása, igények eredményes érvényesítése

kezelt adatok köre: a bármilyen olyan adat, amely releváns a jogvita lezárása és az igények érvényesítése szempontjából

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjában foglaltak szerint az Adatkezelő jogos érdeke (a felmerülő jogviták lezárásához és igények eredményes érvényesítéséhez fűződő, személyes és vagyoni érdek)

adattárolás időtartama: a jogvita lezárásáig vagy az igény érvényesítéséig

adattovábbítás címzettje(i): az illetékes hatóságok, bíróságok, valamint az Adatkezelő mindenkori jogi képviselője, mint önálló adatkezelők

harmadik országba történő adattovábbítás: -

4.2.Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

a) Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül

A Weboldalon keresztül a látogatók a „Kapcsolat” menüpont alatt, valamint a foglalási folyamat során felmerülő probléma esetén a „Csoportoknak” menüpontban vehetik fel a kapcsolatot az Adatkezelővel kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adataik megadásával. Ez az üzenet a turisztika@szekesfehervar.hu e-mailcímre érkezik, és az Adatkezelő vagy ugyanerről az e-mailcímről válaszol az érintetteknek, vagy telefonon veszi fel velük a kapcsolatot.

adatkezelés célja: érintetti megkeresések megválaszolása, érintett kérésére történő kapcsolatfelvétel

kezelt adatok köre: kötelezően megadandó adatok: név, telefonszám és e-mailcím; opcionálisan megadható adatok: bármilyen, az üzenetben önkéntesen szolgáltatott személyes adat

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

adattárolás időtartama: az érintett megkeresésének megválaszolásáig vagy a kapcsolatfelvétel céljának eléréséig

adattovábbítás címzettje(i): -

harmadik országba történő adattovábbítás: -

b) Felhasználói fiók létrehozása

A Weboldalon a látogatóknak lehetősége nyílik regisztrálnia és felhasználói fiókot létrehoznia annak érdekében, hogy kényelmesebben tudjon vásárolni az Adatkezelő túráira, hogy (egyéni felhasználók esetén) bármikor elérhető tematikus útvonalakon tudjon végigmenni GPS navigáció és audio tartalmak segítségével - valamint játékosan városjáték formájában -, hogy csoportos idegenvezetést rendelhessen, illetve hogy elmenthesse kedvenc eseményeit.

Ezen szolgáltatások a Qard webapplikációs platformon keresztül érhetőek el a Weboldalon.

adatkezelés célja: felhasználói fiók létrehozása

kezelt adatok köre: kötelezően megadandó adatok: családi név, keresztnév, telefonszám és e-mailcím; opcionálisan megadható adatok: születési dátum, számlázási cím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

adattárolás időtartama: a felhasználói fiók törléséig

adattovábbítás címzettje(i): a Weboldal és a Qard platform üzemeltetője (Qilaq Solutions Kft.), mint adatfeldolgozó

harmadik országba történő adattovábbítás: -

c) Cookie-k

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük honlapunk látogatását és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett cookie-kat használunk különböző oldalakon. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyek a végeszközön tárolódnak, és amely tartalmazzák a böngészéssel vagy a felhasználással kapcsolatos információt, például az eszköz azonosító címkéjét. A sütik segítenek a böngészési élmény testre szabásában is és céljuk, hogy információkat küldjenek a webhelyek tulajdonosainak.

Az általunk használt cookie-k egy része törlődik a böngészőszakasz vége után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k maradnak a terminálon, és lehetővé teszik, hogy mi vagy akár a partnereink (harmadik fél cookie-k) felismerjék a böngészőt a következő látogatáskor (tartós cookie-k). Ha cookie-kat állítanak be, az egyedi igényeknek megfelelően gyűjtenek és dolgoznak fel olyan felhasználói információkat, mint a böngésző és a helyadatok, valamint az IP-cím értékeket. A tartós cookie-k automatikusan törlődnek egy meghatározott időszak után, ami a cookie-tól függően változhat. Bizonyos esetekben a cookie-kat a megrendelési folyamat egyszerűsítésére használják a beállítások mentésével (pl. a weboldal későbbi látogatásákor emlékezhet egy virtuális bevásárlókosár tartalmánra).

Amikor első alkalommal látogat el a Weboldalra, a hozzájárulását kérjük a cookie-k használatához. A cookie-k használatára adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, vagy módosíthatja. Önnek bármikor lehetősége van a cookie-k használatát beállítani a weboldal működéséhez mindenképp szükséges alapvető sütik kivételével. A Weboldalon bármikor elérhető Adatkezelési Tájékoztató sütibeállítási panelén megtalálható minden információ a Weboldal által használt sütikről, valamint ezek mindegyikének céljáról, időtartamáról és kezeléséről (saját vagy harmadikfél által), hogy be tudja állítani azoknak a sütiknek az aktiválását és letiltását, amelyek nem feltétlenül szükségesek a Weboldal működéséhez.

Alternatív megoldásként a böngésző beállításainak módosításával is korlátozhatja vagy letilthatja a cookie-kat. Ha nem kíván cookie-kat fogadni, vagy értesítést szeretne kapni arról, hogy mikor kerülnek elhelyezésre, akkor a böngészőjén ezt beállíthatja, ha a böngésző ezt lehetővé teszi. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik használatát:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/win... (Internet Explorer)

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyez... (Firefox)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=... (Google Chrome)

https://support.apple.com/es-es/HT201265 (Safari)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a cookie-k ki vannak kapcsolva, előfordulhat, hogy nem tudja megtekinteni a webhely egyes részeit, ami ronthat a honlap használati élményén, és előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely és a szolgáltatások egy részét vagy egészét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik felek névtelen cookie-kat helyezhetnek a böngészőjébe, és saját cookie-kat küldhetnek a cookie-fájljuknak. Ezekhez a cookie-khoz nincs hozzáférésünk és nem tudjuk ezeket ellenőrizni. A www.allaboutcookies.org webhelyen további információkat talál a cookie-król, és arról, hogy miként tárolja a felület a cookie-kat, és hogyan kezelje vagy törölje azokat.

Harmadik féltől származó cookie-król az alábbiakban nyújtunk bővebb tájékoztatást:


CookieDomainLeírásIdőtartamTípus
PHPSESSID.fehervarneked.huEz a cookie a PHP alkalmazásokban natív. A cookie tárolja és azonosítja a felhasználó egyedi munkamenet-azonosítóját, így kezelve a felhasználói munkameneteket a webhelyen. Munkamenet cookie, tehát az összes böngészőablak bezárásakor törlődik.munkamenet végéigbelső, szükséges
language.fehervarneked.huEz a cookie a felhasználó nyelvi preferenciáinak tárolására szolgál.1 év, 1 hónap és 4 napbelső, használatot támogató
uuid.fehervarneked.huAzért használjuk ezt a cookie-t, hogy elkerüljük ugyanazon hirdetések ismétlődő megjelenítését és hogy releváns hirdetéseket jeleníthessünk meg.1 év, 1 hónap és 4 napbelső, hirdetési
dynamic-back-link.fehervarneked.hu-4 másodpercbelső, egyéb


d) Webanalitikai szolgáltatások

Weboldalunk a „Google Analytics” szolgáltatást használja, amely a Google LLC által (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) nyújtott, weboldal-látogatottságot elemző szolgáltatás. Bár az analitikai szoftverek használata mindig anonim adatok használatára irányul, fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy az általunk feldolgozott információk nagy részét személyes adatoknak tekintik a jelenlegi adatvédelmi jogszabályok szerint. Az alábbiakban részletesebben olvashat az összegyűjtött információkról, az információk felhasználásáról, valamint arról, hogy Ön, mint weboldalunk látogatója hogyan tilthatja le adatainak a gyűjtését.

A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, azaz kis adatcsomagokat használ, amelyeket az Ön eszközén tárol el. A „sütik” által gyűjtött információk a Google egyesült államokbeli szerverére kerülnek, és ott tárolják azokat. A Google, mint adatfeldolgozó felhasználja a sütik által tárolt információkat, hogy segítségükkel a Weboldal használatát elemezni tudja, a Weboldal használatát illetően elemzéseket állítson össze, valamint, hogy további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatást tudjon az Adatkezelő és a Qilaq Solutions Kft., mint a Weboldal üzemeltetője számára nyújtani.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során személyes adataikat a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, az EU-USA Adatvédelmi Keretrendszerben, illetve elvégezte a Keretrendszernek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2023. szeptember 14.). Ennek megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a GDPR 45. cikkének megfelelő garanciával (megfelelőségi határozat) rendelkezik az Ön személyes adatainak egyesült államokbeli továbbítására.

Önnek a böngésző megfelelő beállításával lehetősége van, hogy eszközén a „sütik” tárolását megakadályozza. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy weboldalunk minden funkcióját korlátozás nélkül el tudja érni, ha nem engedélyezi a „sütik” használatát a keresőjében. Továbbá a böngésző plugin segítségével megakadályozhatja, hogy a „sütik” által összegyűjtött információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google LLC-nek elküldésre kerüljenek és a Google LLC azokat feldolgozza.

A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

adatkezelés célja: a Weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése

kezelt adatok köre: IP-cím, honlaplátogatási szokások

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

adattárolás időtartama: 399 nap

adattovábbítás címzettje(i):a Google LLC, mint adatfeldolgozó

harmadik országba történő adattovábbítás: igen, a Google LLC egyesült államokbeli szervereire

adattovábbítás garanciája: a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat (jelen esetben az EU-USA Adatvédelmi Keretrendszer) alapján


11. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az Adatkezelő munkavállalói és szerződéses közreműködői titoktartásra kötelezettek, valamint rendszeresen oktatást kapnak a személyes adatok és egyéb kritikus információk kezelését illetően.


12. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden ésszerű lépést és erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen, az alábbiak szerint:

a) Korlátozott hozzáférés

Az Ön által megadott vagy az Adatkezelő és az Ön között fennálló jogviszony alatt keletkezett személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak azon személyek férnek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségeik ellátása érdekében szükséges.

Személyes adatait az Adatkezelő papír alapon a székhelyén kezeli és tárolja, fizikai védelmi rendszerek alkalmazásával, elektronikus úton saját, tárhelyszolgáltató által biztosított virtuális szerveren, szigorúan korlátozott és védett hozzáféréssel.

b) Mentések

Az adatok elektronikus kezelése, megtekintése vagy hozzáférése során az Adatkezelő minden esetben biztosítja az adatok rendszeres biztonsági mentését, annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai visszaállíthatatlanul ne sérülhessenek meg vagy veszhessenek el.

c) Programvédelem, vírusvédelem

Az adatok elektronikus tárolása és kezelése folyamán az Adatkezelő gondoskodik az illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról, az illetéktelen próbálkozások kizárásáról, többek között tűzfal és vírusirtó használatával. IT szakértő bevonásával és rendszeres ellenőrzéssel gondoskodik arról, hogy az adatlopás, a személyes adatokkal visszaélés, valamint az adatvesztés veszélyét minimálisra csökkentse.

d) Jelszavas védelem

A személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő minden munkavállalója és közreműködője egyéni jelszóval védi a munkaeszközeit, amelyet rendszeresen, meghatározott időszakonként kötelesek megváltoztatni.


13. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ön a GDPR 13-21. cikkei alapján jogosult arra, hogy

a) az Adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérjen a személyes adatainak a kezeléséről („tájékoztatáshoz való jog”). Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;

b) az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a munkáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ) hozzáférést kapjon („hozzáféréshez való jog”). Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

c) kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat („helyesbítéshez való jog”). Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;

d) kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat („törléshez való jog”), amennyiben

· a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

· Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

· Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

· a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

· a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet az Adatkezelő szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezel;

e) kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést („korlátozáshoz való jog”), amennyiben

· Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra);

· az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

· az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

· Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f) az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő („adathordozhatósághoz való jog”);

g) a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi, jogos érdekén alapuló kezelése ellen („tiltakozáshoz való jog”). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;

h) az adatkezeléshez korábban megadott hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban kérjük, ügyeljen arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Fenti jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét szíveskedjen az Adatkezelő 1. fejezetben meghatározott elérhetőségei valamelyikére eljuttatni, akár elektronikus levél, akár tértivevényes postai küldemény formájában.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről (ellenkező kérés esetén abban a formában, ahogyan a kérelmet Ön hozzánk intézte). Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt.


14. JOGORVOSLAT

a) Mit tehet, ha elutasítjuk kérelmét?

Ha az Adatkezelő elutasítja kérelmét, úgy a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

b) Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes?

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogsértő, az Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400). Mindezek mellett az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy kár okozása esetén az adatkezelővel szemben Ön bírósághoz is fordulhat.yesítéséről, illetve jogorvoslati lehetőségekről az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójából (https://turizmus.szekesfehervar.hu/adatvedelmi_tajekoztato) tájékozódhat.